BOGUSŁAW SCHAEFFER. MOŻLIWOŚCI MUZYKI Powiększ do pełnego rozmiaru

BOGUSŁAW SCHAEFFER. MOŻLIWOŚCI MUZYKI

21,00 zł

Bogusław Schaeffer. Możliwości muzyki

pod redakcją Marka Chołoniewskiego

Kraków 2016, objętość: 214 stron, format: B5, ISBN 978-83-62743-53-7

Zawartość:

Od redakcji

Krzysztof Szwajgier, Muzyka możliwości

Music of posibilities

Jacek Szerszenowicz, ...jak gilotyna... Szkic do topografii teatru instrumentalnego

...like a gillotine… A sketch for topography of instrumental theatre

Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska, Dobrze jest być Schaefferem

It’s good to be Schaeffer

Barbara Bogunia, Schaeffer/Ginsberg: „Howl”

Schaeffer/Ginsberg: “Howl”

Ewa Kowalska-Zając, „Kwartety smyczkowe” Bogusława Schaeffera – polemika z tradycją gatunkową

Bogusław Schaeffer’s “String Quartets” – a polemic against a tradition of the genre

Marcin Strzelecki, „Mała Symfonia: Scultura” Bogusława Schaeffera jako abstrakcyjna rzeźba dźwiękowa

Bogusław Schaeffer’s “Little Symphony: Scultura”. The idea of sound sculpture in the cultural and psychoacoustic context

Mateusz Rusowicz, Czy człowiek kształtuje muzykę, czy muzyka kształtuje człowieka? – na podstawie książki Bogusława Schaeffera „Dźwięki i znaki”

Does a person shape music or is he or she shaped by it? An essay based on Bogusław Schaeffer’s book “Sounds and Signs”

Anna Zawadzka-Gołosz, Narracja barwy

The narration of timbre

Maria Wołczyńska, Kilka spojrzeń na grafikę Bogusława Schaeffera

A few looks at Bogusław Schaeffer’s graphics

Bolesław Błaszczyk, Bogusław Schaeffer w Studio Eksperymentalnym Polskiego Radia

Bogusław Schaeffer in the Polish Radio Experimental Studio

Krzysztof Kostrzewa, „Msza elektroniczna” Bogusława Schaeffera w kontekście modernizmu i postmodernizmu

Bogusław Schaeffer’s “Missa elettronica” in the context of modernism and postmodernism

Marek Chołoniewski, Forma otwarta, przestrzeń zamknięta

The open form, a closed space

Piotr Roemer, Dźwięk tuż za lewym uchem

The sound right above the left ear

Jadwiga Hodor, Fenomen Schaeffera

The phenomenon of Schaeffer

Program Sympozjum

Noty o autorach / About authors