Zofia Burowska, Jerzy Kurcz, Maria Stachowska, Andrzej Wilk, EDUKACJA MUZYCZNA UCZNIÓW SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Powiększ do pełnego rozmiaru

Zofia Burowska, Jerzy Kurcz, Maria Stachowska, Andrzej Wilk, EDUKACJA MUZYCZNA UCZNIÓW SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

10,50 zł

Zofia Burowska, Jerzy Kurcz, Maria Stachowska, Andrzej Wilk, Edukacja muzyczna uczniów szkół ogólnokształcących. Wyniki ogólnopolskich badań prowadzonych w latach 1996-1998

Kraków 2000, objętość: 60 stron, format B5, ISBN 83-87182-21-4

W książce opublikowane są materiały empiryczne związane z projektem badawczym pt. Opracowanie modelu kształcenia nauczycieli muzyki i plastyki – w części dotyczącej Muzyki. Autorzy opracowali koncepcję, procedurę, organizację i narzędzia badawcze.

Zawartość: 

WSTĘP

I. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ

Cel badań i problematyka badawcza,

Metody i narzędzia badawcze,

Czas, miejsce i przebieg badań,

Zebrany materiał empiryczny.

II. Analiza miejsca i roli muzyki w programach nauczania szkoły podstawowej i średniej jako przedmiotu i w ramach zajęć pozalekcyjnych do 1999


Program Muzyki w klasach IV-VIII szkoły podstawowej,

Cele kształcenia i wychowania w klasach IV-VIII,

Struktura programu Muzyki w klasach IV-VIII,

Program Muzyki w liceum,

Cele kształcenia i wychowania,

Struktura programu Muzyki.

III. Konfrontacja celów i zadań wyznaczonych przez program ze stanem rzeczywistym

Analiza wyników badań edukacji muzycznej uczniów szkół podstawowych i licealnych w zakresie ich zainteresowań i upodobań muzycznych,

Analiza wyników badań edukacji muzycznej uczniów szkół podstawowych i licealnych w zakresie wiedzy i umiejętności muzycznych,

Wiedza w zakresie historii muzyki,

Znajomość instrumentów,

Znajomość notacji muzycznej,

Znajomość muzyki polskiej,

Analiza wyników badań. Oczekiwania i postulaty uczniów,

Oczekiwania i postulaty uczniów odnoszące się do wiedzy,

Oczekiwania i postulaty uczniów odnoszące się do umiejętności,

Postawa uczniów.

IV. Zakres, zasięg i efekty stosowania koncepcji muzyczno-edukacyjnych E.J. Dalcroze'a, C. Orffa, Z. Kodálya.

V. Interpretacja wyników


ZAKOŃCZENIE

ANEKS

Wyniki sumaryczne badań w ujęciu problemowym z podziałem na szkoły, środowiska i województwa.