MUSIC AS A MESSAGE OF TRUTH AND BEAUTY Powiększ do pełnego rozmiaru

MUSIC AS A MESSAGE OF TRUTH AND BEAUTY

42,00 zł

Music as a Message of Truth and Beauty

Redakcja/Editors: Teresa Malecka i/and Małgorzata Pawłowska

Kraków 2014, objętość/number of pages: 438 stron/pages, format: B5, ISBN 978-83-62743-12-4

 

Zawartość/Content:

 

I. Music and the Transcendentals

 

Mieczysław Tomaszewski,Beauty and Truth, Imagination and Expression

Prawda, piękno, fantazja i ekspresja

Eero Tarasti,The Existential and Transcendental Analysis of Music

Egzystencjalna i transcendentalna analiza muzyki

Władysław Stróżewski, The Logos of Music

Logos muzyki

Constantin Floros, „Die Musik soll nicht schmücken, sie soll wahr sein“. Zur Ästhetik der Zweiten Wiener Schule

„Muzyka nie ma zdobić, ma być prawdziwa”. Estetyka Drugiej Szkoły Wiedeńskiej

Siglind Bruhn, Music as a Vehicle of Truth in Olivier Messiaen’s “Saint François d’Assise”

Muzyka jako wehikuł prawdy w operze „Święty Franciszek z Asyżu” Oliviera Messiaena

Marcin Trzęsiok, Apparent Beauty and Hidden Beauty

Piękno jawne i piękno ukryte

Leszek Polony, Musik als Spiel des Seins. George Steiners Nachdenken über Musik

Muzyka jako gra bycia. Wokół refleksji George’a Steinera o muzyce

Alicja Jarzębska, Aesthetic and Ethical Values in “A Theory of Art” by Karol Berger

Wartości estetyczne i etyczne w Teorii sztukiKarola Bergera

Bohdan Pociej, Music and Existence. An Attempt at an Interpretation of the Music of Romanticism in Terms of Martin Heidegger’s Philosophy

Muzyka a egzystencja. Próba interpretacji muzyki romantyzmu w kategoriach filozofii Martina Heideggera

 

II. Music within Cultural and Historical Space

 

Michał Bristiger, Mieczysław Weinberg’s “Pasażerka” – “The Passenger” (1968) – Opera in the Media Space of Music, Literature and Film

„Pasażerka” Mieczysława Weinberga (1968) – opera w medialnej przestrzeni muzyki, literatury i filmu

Nad’a HrČkovÁ, An Exclamation of Truth in an Opera by Juraj Beneš “The Players” (after Shakespeare’s “Hamlet”)

Krzyk prawdy w operzeThe Players” Juraja Beneša (według „Hamleta” Szekspira)

Krzysztof Bilica, Tears of an SS-Man

Łzy esesmana

Ewa Siemdaj, Reading a Composer’s Gestures and Signs. “String Quartet in F major”, op. 135 by Ludwig van Beethoven

Czytając kompozytorskie gesty i znaki. „Kwartet smyczkowy F-dur” op. 135 Ludwiga van Beethovena

Marta Szoka, “Truth in Art, Even Harsh and Naked.” In Search of the Key to Hugo Wolf’s Poetics

„Prawda w sztuce, nawet szorstka i okrutna”. W poszukiwaniu klucza do poetyki Hugo Wolfa

Agnieszka Draus, Beauty According to Karlheinz Stockhausen

Piękno według Karlheinza Stockhausena

Rūta Stanevičiūtė, Écriture féminine”? On Some Intertextual Gestures in Works by Contemporary Lithuanian Women Composers

„Écriture féminine”? O wybranych gestach intertekstualnych w twórczości współczesnych kompozytorek litewskich

*   *   *

Irena Poniatowska, The Beauty of Chopin’s Music in a Poetic Metaphor

Piękno muzyki Chopina w poetyckiej metaforze

Magdalena Chrenkoff, “Quiet but virtuous merit”. On Stanisław Moniuszko’s Church Music

„Cicha, ale prawa zasługa”. O muzyce kościelnej Stanisława Moniuszki

Helmut Loos, Felix Nowowiejski und sein Oratorium „Quo Vadis?”

Feliks Nowowiejski i jego oratorium „Quo vadis?”

Małgorzata Janicka-Słysz, The Music of Karol Szymanowski: Evoking Beautiful Time-ordered Sound

Muzyka Karola Szymanowskiego jako ewokowanie pięknego i uporządkowanego w czasie brzmienia

Anna Nowak, Functions of the Musical Work and Poetics of 20th Century Piano Mazurkas by Polish Composers

Funkcje dzieła muzycznego a poetyka dwudziestowiecznych mazurków fortepianowych kompozytorów polskich

Marek Podhajski, Polish composers 1918-2000, A postscript

Kompozytorzy polscy 1918-2000, postscriptum

Ewa Czachorowska-Zygor, The Spoken Word vs the Written Word. Adam Walaciński’s Music Criticism

Słowo mówione a słowo pisane. Krytyka muzyczna Adama Walacińskiego

Teresa Malecka, Górecki’s Road to Beauty

Góreckiego droga do piękna

 

III. All Around Krzysztof Penderecki’s Music

 

Mieczysław Tomaszewski, Penderecki. The Structure of a Creative Personality

Penderecki. Struktura osobowości twórczej

Krzysztof Droba, Rebellion and Liberation, or Penderecki According to Tomaszewski

Bunt i wyzwolenie, czyli Penderecki według Tomaszewskiego

Krzysztof Szwajgier, Sonorism – Idea, Form, Meaning

Sonoryzm – idea, postać, sens

Joanna Wnuk-Nazarowa, In Search of the Genesis of Stylistic Transformation in the Work of Krzysztof Penderecki

W poszukiwaniu genezy przemiany stylistycznej w twórczości Krzysztofa Pendereckiego

Kinga Kiwała, Meaningful Moments” in Krzysztof Penderecki’s “Christmas Symphony No. 2”, in the Light of the Phenomenological Concept of Time

„Momenty znaczące” w „II Symfonii «Wigilijnej»” Krzysztofa Pendereckiego w świetle fenomenologicznej koncepcji czasu

Ewa Wójtowicz, On Krzysztof Penderecki’s Chamber Music from 1991-2000: “String Trio”, “Clarinet Quartet” and “Sextet”

O muzyce kameralnej Krzysztofa Pendereckiego z lat 1991-2000: Trio”, „Kwartet klarnetowy” i „Sekstet”

Irina Nikolska, Krzysztof Penderecki’s “Symphony No. 5: The Principles of Dramaturgy

V Symfonia Krzysztofa Pendereckiego: zasady dramaturgii

Regina Chłopicka, Krzysztof Penderecki “St Luke Passion and the “Eighth Symphony «Lieder der Vergänglichkeit»” – in the Sphere of Existential Reflection

„Pasja według św. Łukasza” i „VIII Symfonia «Lieder der Vergänglichkeit»” – w kręgu refleksji egzystencjalnej