Anna Kalarus MUZYCZNE DZIAŁANIA PERCEPCYJNO-ZABAWOWO-TWÓRCZE JAKO FORMY AKTYWNOŚCI PREWENCYJNEJ... Powiększ do pełnego rozmiaru

Anna Kalarus MUZYCZNE DZIAŁANIA PERCEPCYJNO-ZABAWOWO-TWÓRCZE JAKO FORMY AKTYWNOŚCI PREWENCYJNEJ...

31,50 zł

Anna Kalarus

Muzyczne działania percepcyjno-zabawowo-twórcze jako formy aktywności prewencyjnej wobec szkolnego stresu uczniów szkół podstawowych

Kraków 2018, objętość: 388 stron, format: B5, ISBN 978-83-62743-84-1

Zawartość:

 

Wstęp

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

Podstawy teoretyczne problematyki badawczej

Rozdział pierwszy

Charakterystyka uczniów szkół podstawowych

1.1. Funkcjonowanie ucznia w szkole podstawowej

1.2. Stan rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem rozwoju muzycznego

Rozdział drugi

Środowisko szkolne jako obszar stresu

2.1. Źródła, skala, skutki stresu w szkole

2.2. Uczeń w sytuacji stresowej. Teoretyczne modele

2.3. Działania prewencyjne wobec szkolnego stresu na podstawie wybranych przykładów z literatury przedmiotu

Rozdział trzeci

Działania percepcyjno-zabawowo-twórcze w ograniczaniu stresu u uczniów

3.1. Muzyka w przestrzeni edukacyjnej a klimat i kultura szkoły

3.2. Percepcja muzyki a modelowanie emocji ucznia w programach edukacyjnych i prewencyjnych wykorzystujących muzykę

3.3. Zabawa i działania twórcze ucznia jako szczególne formy aktywności prewencyjnej

 

CZĘŚĆ DRUGA

Procedura postępowania badawczego

Rozdział czwarty

Opis metodologii badań własnych

4.1. Przedmiot i cele badań

4.2. Problematyka badawcza, hipotezy szczegółowe

4.3. Zmienne i wskaźniki empiryczne

4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze

4.5. Czas, miejsce, przebieg badań

4.6. Organizacja i przebieg badań

4.7. Przebieg lekcji muzyki w grupach eksperymentalnych. Przykłady lekcji

4.8. Charakterystyka grup badanych

4.9. Zebrany materiał empiryczny

 

CZĘŚĆ TRZECIA

Wyniki badań własnych

Rozdział piąty

Efekty działań prewencyjnych w ograniczaniu stresu szkolnego

5.1. Związki przyczynowo-skutkowe między muzycznymi działaniami w prewencji stresu. Opis reakcji uczniów podczas zajęć

5.2. Eksperymentalne lekcje muzyki w ocenie nauczyciela przedmiotu

5.3. Efekty działań percepcyjno-zabawowo-twórczych na podstawie wyników testów

5.3.1. Test Spielbergera: Lęk jako cecha

5.3.1.1. Eksploracja danych pomiaru lęku jako cechy. Oddziaływanie czynnika eksperymentalnego na lęk jako cechę

5.3.2. Test Spielbergera: Lęk jako stan

5.3.2.1. Eksploracja danych pomiaru lęku jako stanu. Oddziaływanie czynnika eksperymentalnego na lęk jako stan

5.3.3. Test: Ja i moja szkoła

5.3.3.1. Eksploracja danych pomiaru testu Ja i moja szkoła. Oddziaływanie czynnika eksperymentalnego na motywację do nauki i lęk szkolny

5.4. Testy kompetencji

5.5. Zaangażowanie i odczucia uczniów względem lekcji muzyki

5.6. Wyniki analiz. Strategia analizy

5.6.1. Model wyjaśniający dla lęku jako cechy

5.6.2. Model wyjaśniający dla lęku jako stanu (przed testem)

5.6.3. Model wyjaśniający dla lęku jako stanu (po teście)

5.6.4. Test Ja i moja szkoła: lęk szkolny

5.6.4.1. Lęk związany z lekcją

5.6.4.2. Lęk związany z lekcją, niedostateczne osiągnięcia

5.6.4.3. Lęk związany z lekcją, zachowanie nauczyciela

5.6.4.4. Lęk związany z lekcją, klasówki

5.6.4.5. Lęk związany z lekcją, odpytywanie

5.6.4.6. Lęk związany z instytucją szkoły

5.6.4.7. Objawy lęku, wrażliwość emocjonalna

5.6.4.8. Objawy lęku, oznaki cielesne

5.6.4.9. Objawy lęku, obniżenie wartości Ja

5.6.4.10. Objawy lęku – antycypacja stanów negatywnych

5.6.4.11. Profil zmian: podskale lęku szkolnego

5.6.5. Motywacja do nauki

5.6.6. Wynik testu kompetencji

Wnioski z przeprowadzonych badań

Zakończenie

Bibliografia

Abstract

Aneksy

Indeks nazwisk

 

Anna Kalarus – absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w 2006 roku. Zatrudniona jest na stanowisku adiunkta w Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej. Od 30 lat zajmuje się edukacją muzyczną dzieci i młodzieży w szkolnictwie muzycznym, posiada również doświadczenie w pracy w szkole ogólnokształcącej. W 2014 otrzymała Nagrodę I st. Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. Jest członkiem Stowarzyszenia im. Zoltána Kodálya w Polsce, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz International Kodály Society (Węgry).